zgubiona umowa zakupu pojazdu

Zgubiona umowa kupna – sprzedaży samochodu. Co zrobić?

Na kupno samochodu na rynku wtórnym decyduje się coraz więcej kierowców. Zakup samochodu z drugiej ręki wiąże się z różnymi formalnościami, ale najważniejsze w całym procesie jest prawidłowe spisanie umowy kupna sprzedaży. Prawidłowo spisana umowa chroni obie strony transakcji. Dochodzi jednak do sytuacji, kiedy umowa kupna sprzedaży samochodu zostaje zgubiona.. Co zrobić, jeśli stracimy umowę kupna sprzedaży ?

1. Czym jest umowa kupna sprzedaży i jak ją spisać?

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest najważniejszym drukiem, jaki należy sporządzić przy sprzedaży i zakupie pojazdu. Ważne jest jest aby była w  formie pisemnej, ponieważ dokument ten będzie potrzebny później do przerejestrowania lub zbycia pojazdu. Wszyscy uczestnicy transakcji winni złożyć na niej swoje podpisy. Obecny właściciel auta powinien także przekazać kupującemu dowód rejestracyjny, kluczyki oraz aktualne ubezpieczenie OC

Na umowie kupna sprzedaży auta powinny znaleźć się podstawowe dane zbywcy oraz nabywcy pojazdu, data podpisania umowy, cena oraz opis przedmiotu sprzedaży. Umowa powinna zostać spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

 

Więcej tutaj : Jak prawidłowo napisać umowę kupna – sprzedaży pojazdu

2. Obowiązki kupującego po zakupie auta

Spisanie umowy kupna sprzedaży to nie jedyna formalność przy dokonywaniu transakcji przeniesienia własności samochodu. Ustawodawca nakłada kilka zobowiązań prawnych, które powinny zostać dokonane od razu po zakończeniu transakcji.

Najważniejszym obowiązkiem nowego właściciela jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w Urzędzie skarbowym. Przepisy pozwalają na termin 14 dni od dnia dokonania przeniesienia własności (podpisania umowy) . Opłata skarbowa jest równoważna 2% wartości pojazdu.

Sprawdź: Rejestracja pojazdu w 2023 – Kompletny przewodnik

Jako nowy właściciel masz również prawa. jednym z nich jest możliwość wypowiedzenia aktualnej umowy ubezpieczenia. Jeśli zdecydujesz się jednak zachować aktualną polisę OC, towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki , coczęsto  może wiązać się z dodatkową dopłatą do polisy. Możesz także wypowiedzieć aktualną umowę OC i kupić polisę na siebie , w innym TU

Kolejnym ważnym aspektem jest przerejestrowanie auta w odpowiednim wydziale komunikacji dla miejsca pobytu nowego właściciela pojazdu. Zgodnie z przepisami masz na to 30 dni od dokonania transakcji zakupu . Jest to niezbędna czynność, aby dostać nowy dowód rejestracyjny z własnymi danymi

3. Obowiązki sprzedającego po sprzedaży pojazdu

Sprzedaż samochodu należy zgłosić do Wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od podpisania umowy sprzedaży. Informację o zmianie właściciela należy również zgłosić ubezpieczycielowi wraz z polisą OC w ciągu 30 dni.

Zazwyczaj informacje te powinien podać poprzedni właściciel pojazdu. Z drugiej strony prawo nie narzuca w tym zakresie żadnych ścisłych reguł, więc zgłoszenie sprzedaży samochodu może wystawić również nowy właściciel.

Nie warto jednak odkładać formalności na później, gdyż może to mieć przykre konsekwencje. Za niezgłoszenie sprzedaży samochodu urząd może nałożyć na właściciela karę finansową. Dodatkowo ubezpieczyciele mogą wymagać od ubezpieczających opłacenia składek, a w przypadku kolizji zobowiązać do pokrycia szkody poprzedniego właściciela.

Sprawdź: Nabyłeś, lub sprzedałeś pojazd? nawet 1000 zł kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia

Jeśli zbiegnie się to w czasie z zakupem nowej polisy, prawdopodobnie pierwotny ubezpieczony zapłaci wyższą składkę za nową polisę, a wyjaśnianie tego nieporozumienia z pewnością zabierze dodatkowy czas. 

4. Czym jest ciągłość umów kupna-sprzedaży?

Nie każdy przy zakupie pojazdu należy sprawdzić ciągłość umów kupna-sprzedaży. Brak takiego działania może doprowadzić do dodatkowych formalności, które mogą być stresujące, lub nawet braku możliwości rejestracji pojazdu na siebie

Prawo nie wymaga, aby sprzedawca samochodu figurował jako właściciel w dokumentach rejestracyjnych. Problemy pojawiają się jednak, gdy nowy właściciel samochodu decyduje się na przerejestrowanie samochodu i uzyskanie dokumentów rejestracyjnych.

Brak ciągłości w umowach kupna-sprzedaży uniemożliwi rejestrację samochodu w Wydziale komunikacji. Bez tego dokumentu urząd nie uzna legalności zakupu pojazdu. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed zakupem samochodu skonsultować się z poprzednim właścicielem, jeśli nie jest on wymieniony jako właściciel w dokumentach rejestracyjnych.

5. Co zrobić, kiedy zgubisz umowę-kupna sprzedaży?

Niestety, czasami nawet najlepiej chronione dokumenty mogą zostać utracone. Co zrobić w przypadku utraty umowy kupna samochodu?

Najprostszym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny z poprzednim właścicielem i ponowne spisanie umowy. Jeśli chcesz zarejestrować samochód , ważne będą tylko dokumenty z oryginalnymi podpisami.

W skrajnych przypadkach, gdy nie ma żadnego kontaktu z poprzednim właścicielem pojazdu, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie tożsamości sprzedawcy. Jest to jednak często uciążliwy proces i nie zawsze możliwe jest potwierdzenie własności pojazdu.

Dlatego przed wniesieniem sprawy do sądu spróbuj wysłać do poprzedniego właściciela list z prośbą o zawarcie nowej umowy kupna, najlepiej z wymaganym potwierdzeniem odbioru. Masz wtedy możliwość udowodnienia przed sądem, że dołożyłeś wszelkich starań, aby samodzielnie uregulować obecną własność pojazdu. Wtedy wystarczy jednak, aby firma ubezpieczeniowa wysłała ci kopię umowy.

6. Jak zarejestrować samochód bez umowy kupna-sprzedaży?

W obecnej sytuacji prawnej jest to prawie niemożliwe. Dlatego tak ważne jest spisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu. Bez odpowiedniej dokumentacji urząd nie wystawi aktualnemu nabywcy dowodu rejestracyjnego potwierdzającego własność.
 
Nie zalecamy również fałszowania umów, zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego. podlega to odpowiedzialności karnej. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić wszystkie dokumenty pojazdu!

7. Jak ubezpieczyć samochód bez umowy kupna-sprzedaży?

Polisy OC są przypisane do pojazdu, a nie do właściciela. Jeśli więc kupisz samochód z ważnym ubezpieczeniem, możesz z niego korzystać do końca okresu polisy. Umowy ubezpieczenia nie odnawiają się jednak automatycznie.

Podstawą zawarcia nowej OC jest dokument potwierdzający własność pojazdu. Bez ważnego dowodu rejestracyjnego lub umowy sprzedaży samochodu ubezpieczyciel nie zawrze z Tobą kolejnej polisy.

Z kolei jazda samochodem bez ważnego OC grozi karą finansową za brak ciągłości umowy ubezpieczenia OC. Prowadzenie samochodu osobowego dłużej niż 14 dni bez ważnej polisy OC może skutkować wysokimi mandatami

Zajrzyj : Wyższe kary za brak ubezpieczenia pojazdu

Sprawy komplikują się, gdy dochodzi do uszkodzeń. Sprawca zapłaci wtedy z własnej kieszeni za likwidację szkody, a koszt wypłaty odszkodowania często sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W sprawach dotyczących obrażeń ciała sąd może ustanowić dożywotnie odszkodowanie dla ofiary, jeżeli ofiara doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W rezultacie brak potwierdzenia własności pojazdu może prowadzić do znacznych problemów i wysokich zobowiązań finansowych na wiele lat.

Przed niebezpiecznymi przerwami w ciągłości umów ubezpieczeniowych przestrzega Rzecznik Finansowy:

,,Najczęściej przerwa w ochronie OC powstaje w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy kupiliśmy używany samochód i korzystamy z polisy sprzedającego. Po drugie, gdy płatność za dotychczasową polisę dokonywana była w ratach i nie opłacono choćby jednej z nich. W takich sytuacjach ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie i ważne jest tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tej dacie właściciel pojazdu musi wykupić nowe OC.”

8. Podsumowanie artykułu

  • Niezwykle ważne jest podpisanie skutecznej umowy kupna samochodu. Bez ważnego dokumentu przeniesienia własności pozostałe zobowiązania wynikające z zakupu pojazdu nie będą mogły być spełnione.
  • Kupujący powinien zgłosić zakup pojazdu do urzędu skarbowego i zapłacić podatek w wysokości 2% wartości pojazdu. Właściciele nowych pojazdów powinni natychmiast ponownie zarejestrować swoje pojazdy w Wydziale komunikacji w celu uzyskania nowych dokumentów rejestracyjnych.
  • Należy również pamiętać o powiadomieniu firmy ubezpieczeniowej o zmianie właściciela i przekazaniu tej informacji Wydziałowi Komunikacji. Zwykle powinien to zrobić poprzedni właściciel samochodu, ale przepisy wprost tego nie mówią.
    Brak powiadomienia odpowiednich organów o zmianie właściciela może skutkować przykrymi konsekwencjami (np. grzywną) i dodatkowymi formalnościami.

9. FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgubioną umowę kupna sprzedaży samochodu

  • Czy ponoszę odpowiedzialność karną, jeśli stracę umowę kupna lub sprzedaży samochodu?

Żadna państwowa agencja nie będzie nakładać kar za utracone akty zakupu, ale przeprowadzenie wszystkich czynności cywilnoprawnych wymaganych do potwierdzenia własności pojazdu może być problematyczne.

  • Czy mogę odwołać się od ponownego obliczenia składki?

Oczywiście masz prawo odwołać się od przeliczenia składki. Tak się składa, że ​​na koniec okresu polisy towarzystwo ubezpieczeniowe prosi o zapłatę znacznej różnicy. Jako nowy ubezpieczający możesz złożyć skargę, ale w praktyce firmy ubezpieczeniowe rzadko honorują takie roszczenia. Możesz jednak zwrócić się o interwencję do Rzecznika Finansowego, jeśli masz podstawy sądzić, że firma ubezpieczeniowa niesłusznie podwyższyła Twoje składki.

  • Kupiłem samochód, który wcześniej został skradziony. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

Przed zakupem samochodu należy sprawdzić, czy używany samochód nie mógł zostać skradziony. Jeśli po podpisaniu umowy stwierdzisz, że Twój samochód został skradziony, musisz natychmiast wezwać policję, aby uniknąć oskarżenia o zabranie skradzionego towaru.

  • Czy mogą zweryfikować w wydziale komunikacji, że umowa sprzedaży samochodu jest sfałszowana?

Urzędnicy mają prawo zakwestionować autentyczność dostarczonych dokumentów. Jeśli podejrzenie fałszerstwa się potwierdzi, Starosta nie tylko odmówi rejestracji pojazdu dla nowego właściciela, ale także złoży wniosek do organów ścigania, gdyż fałszerstwo dokumentów jest przestępstwem ściganym z urzędu.