wypowiedzenie ubezpieczenia oc

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – kompendium wiedzy

W większości przypadków polisa jest anulowana po ostatnim dniu trwania ochrony, ale nie zawsze– w kilku przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC w trakcie jego trwania. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2022 może również zostać rozwiązana w dowolnym momencie w okresie jej obowiązywania jednak pod pewnymi warunkami. Przeczytaj dzisiejszy wpis i dowiedz się jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC na koniec okresu ubezpieczenia, oraz kiedy możesz wypowiedzieć OC przed końcem okresu

1. Wypowiedzenie umowy OC - kiedy i jak ?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC dokonujemy z reguły w 3 sytuacjach :

 

 • Przez ubezpieczonego – Tylko na koniec okresu ubezpieczenia.  Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej dzień przed okresem zakończenia polisy (Zgodnie z art. 28.) • Przy zakupie używanego pojazdu przez nabywcę – Nabywcy samochodów otrzymują od sprzedawcy istniejącą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którą mogą wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania –  W przypadku wypowiedzenia ubezpieczenia przez nabywcę – wygasa ono z dniem wskazanym w zawiadomieniu. (Zgodnie z art. 28a)
 • Posiadając podwójne OC – Jeśli zauważyłeś że jesteś podwójnie ubezpieczony, możesz wypowiedzieć polisę, która została automatycznie przedłużona. Nie uchroni cię to jednak przed poniesieniem kosztów dotychczasowego trwania podwójnego OC. (Zgodnie z art. 28a)

 

2. Wypowiedzenie OC przy zakupie przez internet

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest zawieranie umów na odległość np. przez internet lub telefon – wielu kierowców decyduje się na wykupienie ubezpieczenia przez Internet ze względu na wygodę. Jest to opcja dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ale co, kiedy zmienimy zdanie?


Zgodnie z Art. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta – w momencie zakupu ubezpieczenie na odległość (tj. przez internet), konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od potwierdzenia zawarcia umowy.

Należy złożyć odpowiednie oświadczenie do zakładu ubezpieczeń – w pozostałych przypadkach możliwość wypowiedzenia polisy OC uzależniona jest od okoliczności określonych w ustawie.

3. Wypowiedzenie OC z końcem okresu ochrony

Jako posiadasz polisy – możesz wypowiedzieć polisę OC z końcem okresu ochronnego. Jest to najczęstszy i typowy sposób na wypowiedzenie z umowy.

Pamiętaj, że powinieneś dostarczyć swojemu ubezpieczycielowi stosowną dokumentację (musi mieć formę pisemną) co najmniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia – w przeciwnym razie ubezpieczyciel automatycznie przedłuży Twoją umowę odpowiedzialności cywilnej.

Pamiętaj również o zakupie nowej polisy, ponieważ w przypadku braku ciągłości – możesz zapłacić karę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za każdy dzień braku ochrony. (Stawki kar za brak ubezpieczenia znajdziesz TUTAJ)

Jaka jest kara za brak odpowiedzialności za pojazd? Przeliczane jest to co roku, ponieważ stawka opiera się na płacy minimalnej .W 2022 r. minimalna płaca za pracę na etacie wynosi 3010 zł, a pełna kara za nieubezpieczenie OC jest dwukrotnością tej kwoty. Istnieją jednak trzy progi kar, w zależności od tego, jak długo pojazd był pozostawiony bez ochrony – oto kary, które właściciele powinni wziąć pod uwagę:

 • Dzień bez ubezpieczenia OC do 3 kolejnych dni – 20% pełnej kary.
 • Od 4 do 14 dni – 50% pełnej kwoty kary.
 • 14 dni i więcej – 100% pełnej kary.

Dlatego warto pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia. Na szczęście, poza kilkoma wyjątkami, umowy są automatycznie przedłużane.

Jeśli jednak planujesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, musisz pamiętać o złożeniu wypowiedzenia w odpowiednim czasie.

4. Kiedy należy złożyć wypowiedzenie OC ?

Zgodnie z art. Art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi, że wypowiedzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy złożyć na dzień przed zakończeniem ubezpieczenia.

Lepiej nie zapomnij! Wystarczy, że w tym samym dniu, w którym kończy się ochrona, wypowiadamy ubezpieczenie OC, a TU może odrzucić wypowiedzenie – Wtedy będziemy musieli zapłacić za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które automatycznie odnowi się na kolejne 12 miesięcy.

Jest tylko jedna sytuacja, w której możemy się „spóźnić” z wysłaniem dokumentu – jeśli dzień przed końcem okresu ochronnego jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Należy to zrobić następnego dnia roboczego.

5.Wypowiedzenie podwójnego OC

Kupiłeś nową polisę i zapomniałeś anulować starą?

Nie martw się. W tej sytuacji należy złożyć podwójnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej . Po złożeniu płacisz tylko za okres ochrony przedłużony od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pamiętaj, aby w tym przypadku użyć innego szablonu dokumentu.

6. Rozwiązanie umowy OC przez nabywcę pojazdu

Kupując używany samochód możesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela do końca umowy.(Uwaga! Taka umowa ubezpieczenia nie będzie automatycznie przedłużana.) Oczywiście możesz też wykupić własne ubezpieczenie OC i zrezygnować z polisy sprzedającego.

Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana przed jej zakończeniem. Przy składaniu należy pamiętać, aby dołączyć umowę kupna pojazdu.

Co ważne, jeśli zdecydujesz się skorzystać z ubezpieczenia wykupionego przez poprzedniego właściciela, musisz wziąć pod uwagę możliwość przeliczenia składki (choć nie we wszystkich przypadkach tak się stanie). Po przeliczeniu może się okazać się że składki wzrosną, ponieważ na ich wysokość wpływają nie tylko informacje o samochodzie, ale także informacje o właścicielu pojazdu, w tym jego wiek, dotychczasowa historia ubezpieczenia, wiek prawa jazdy i stan cywilny. Jeśli po przeliczeniu składka jest dla Ciebie akceptowalna, nadal możesz korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia– jeśli jednak wyliczona składka jest wyższa od składki poprzedniego właściciela, możesz zostać poproszony o dopłatę, ale tylko za rzeczywisty okres ochrony (tj. od dnia podpisania umowy kupna do dnia zakończenia użytkowania pojazdu).

Warto też dodać, że jeśli samochód – i przypisane do niego ubezpieczenie OC – zmieni właściciela, tylko nowy właściciel może wypowiedzieć umowę z ubezpieczycielem. Nie może tego zrobić sprzedawca samochodu (w Polsce ubezpieczenie OC przypisane jest do konkretnego pojazdu, a nie kierowcy – te zasady zależą od kraju). Ważne jednak, aby zgłosiła to osoba, która sprzedała samochód, a nie nowy właściciel .

Obowiązkowy termin wynosi 14 dni od dokonania czynności sprzedaży

7. Wypowiedzenie OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC samochodu z powodu wyrejestrowania wiąże się zazwyczaj z utratą pojazdu – kradzieżą lub złomowaniem. Zdarza się również, że pojazd jest sprzedawany za granicę.

W powyższych przypadkach możesz również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w każdej chwili.

Nie zapomnij okazać firmie ubezpieczeniowej dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie pojazdu, który otrzymasz w urzędzie. Dowodem może być również zaświadczenie o złomowaniu samochodu, wystawione przez stację demontażu.

Wypowiadając OC po wyrejestrowaniu samochodu lub innego pojazdu możesz złożyć wniosek do TU o zwrot wszelkich niewykorzystanych składek, jeśli takie istnieją.

8.Rozwiązanie umowy OC – w jakiej formie ?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi nastąpić w formie pisemnej, ale niekoniecznie osobiście. Możesz także wysłać e-mailem podpisane przez siebie skany dokumentów. O dacie złożenia zawiadomienia decyduje data doręczenia dokumentu do towarzystwa. Wyjątek stanowi wysyłka wypowiedzenia OC pocztą – wtedy uznaje się data stempla pocztowego.

Pamiętaj również o wypełnieniu odpowiedniego dokumentu

9. Jakie informacje zawiera szablon wypowiedzenia?

Wiele osób chcących zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe i wykupić polisę OC obawia się związanych z tym formalności. Jednocześnie taki proces nie jest skomplikowany. Dopóki pamiętamy o podstawowych zasadach i terminach, możemy szybko i sprawnie wypowiedzieć ubezpieczenie od odpowiedzialności.cywilnej.

Najpierw jednak musisz złożyć wiążące wypowiedzenie w poprzednim towarzystwie ubezpieczeniowym. W tym celu potrzebny będzie wzór wypowiedzenia umowy odpowiedzialności cywilnej – wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni formularz (dostępny na stronie ubezpieczyciela lub na naszej stronie). Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymaga formy pisemnej i zawiera następujące informacje:

 • Nazwa i adres firmy ubezpieczeniowej

 • Dane (imię, nazwisko, adres) osoby, która wypowiedziała umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Dane pojazdu związane z umową (numer rejestracyjny, marka)

 • Numer polisy, która została rozwiązana (znajdziesz go na umowie ubezpieczenia)

 • Podstawa prawna złożenia rezygnacji (art. 28, 28a, 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych)

 • Odręczny podpis właściciela (i współwłaściciela, jeśli samochód jest współwłasnością)

 • Okres ubezpieczenia

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC należy złożyć pocztą, kurierem lub pocztą elektroniczną na adres oddziału, agenta lub poprzez formularz wysyłkowy firmy..

 

Jednocześnie w każdej formie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia musimy zawrzeć  oświadczenie o okolicznościach odstąpienia od ubezpieczenia OC. Jest to zwykle następujący tekst:

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o następującym numerze polisy …”.

Ubezpieczeni mogą powoływać się także na inne artykuły ustawy. W zależności od okoliczności wypowiedzenia będą to np.