Czy można sprzedać samochód z pozwoleniem czasowym?

W przypadku tymczasowej rejestracji pojazdu, zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym, starosta właściwy w doniesieniu do miasta zamieszkania (siedzibę) właściciela samochodu dokonuje „z automatu” czasowej rejestracji pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne. Tzw. „miękki” dowód rejestracyjny ważny jest przez okres do 30 dni, w zależności od ważności badań technicznych pojazdu (jego termin ważności może później jednorazowo przedłużony o dwa tygodnie w celu załatwienia formalności związanych z rejestracją tego pojazdu).

W tym okresie załatwiane są formalności urzędowe związane z tzw. zamówieniem tzw. „twardego dowodu”. W razie potrzeby organ rejestracyjny prowadzi również dochodzenie w sprawie własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych. Pozwolenie czasowe to dokument, który potwierdza, że ​​pojazd jest dopuszczony do eksploatacji, a także umożliwia właścicielowi korzystanie z pojazdu.

W tym przypadku pojawia się pytanie: czy właściciele samochodów z „miękkimi” dowodami rejestracyjnymi mają prawo do swobodnego rozporządzania swoją własnością? Dominujące przekonanie (głównie część władz) stanowiło, iż nie można wówczas sprzedać pojazdu. Jednak to stanowisko jest nieprawidłowe.

Pierwszym powodem jest nie do końca właściwa interpretacja art. 78 ust. 1 PRD . Rozporządzenie stanowi, że w przypadku przeniesienia własności zarejestrowanego pojazdu na inną osobę, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (jeśli została wydana). Celem regulacji jest ochrona praw nabywcy pojazdu, który zna jego status prawny, gdy otrzymuje dokumentację pojazdu od sprzedawcy. Wiadomo, że w przypadku rejestracji tymczasowej karta pojazdu nie zostaje wydana. Postanowienie to nie wpływa jednak na prawo właściciela do swobodnego dysponowania pojazdem, w tym do sprzedaży pojazdu. Karty pojazdu są wydawane przy pierwszej rejestracji samochodu, tj. po upływie tymczasowego okresu rejestracji. Powyższe postanowienia – jak wynika z ich treści – mają zastosowanie tylko wtedy, gdy karta została już wydana. Dlatego w założeniu nie uwzględniono zapisów czasowych – nie może stanowić powodu do kwestionowania prawa do dysponowania pojazdem w tym okresie.

Drugim powodem tzw. zakazu sprzedaży pojazdów w okresie tymczasowej rejestracji jest treść art. 74 ust. 2b PRD zgodnie z tym rozporządzeniem, tymczasowa rejestracja pojazdu jest warunkowa, jeżeli właściciel oświadczy, że od tej rejestracji do wystawienia dowodu rejestracyjnego, własność pojazdu nie ulegnie zmianie. Niestety przepis ten jest błędnie rozumiany. Tak, dotyczy to sprzedaży samochodów w tym okresie, ale taka możliwość nie jest wykluczona. Przepis ten w ogóle nie obejmuje stosunków cywilnoprawnych i nie wpływa na ważność przeniesienia własności. Jedynym skutkiem sprzedaży pojazdu z „miękkim dowodem” na podstawie tego rozporządzenia jest wygaśnięcie tymczasowej decyzji o rejestracji, co nie wpływa na przeniesienie własności i możliwość rejestracji pojazdu na nowego właściciela. Do wygaśnięcia decyzji znajduje zastosowanie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z czym musi zostać wydana odrębna decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o rejestracji czasowej W tym przypadku (nowy) właściciel pojazdu nadal nie jest zarejestrowany, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby „przerejestrował” samochód, w pierwszej kolejności otrzymując tymczasową decyzję o rejestracji. Jednak, jak wspomnieliśmy, nie ma to absolutnie żadnego wpływu na przeniesienie własności i rejestracji samochodu na nowego właściciela.

Ponadto, jeżeli dokumenty złożone przy składaniu wniosku o rejestrację są kompletne i nie jest wymagane dochodzenie, dokumenty rejestracyjne mogą być wydane organowi rejestrującemu i wręczone podatnikowi przed upływem tymczasowo wyznaczonego terminu. . Dlatego właściciele samochodów, którzy zdecydowali się na sprzedaż, ale posiadają jedynie tymczasowy dowód rejestracyjny, mogą wcześniej odebrać dowód rejestracyjny. Zazwyczaj „twardy dowód rejestracyjny” gotowy jest po ok 10 dniach

—> TUTAJ  <—   Sprawdzisz, czy Twój dowód jest już do odbioru

—> TUTAJ  <—   Link do interpretacji Sekretarza ministerstwa infrastruktury