Zmiany w deklaracjach akcyzowych. 01.07.2021 Nowy wzór AKC-US

Nowa deklaracja AKC-US
 
Od 1 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wdrożył projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Ustawa ta zdefiniuje od 1 lipca 2021 r. nowy wzór deklaracji AKC-US, który zastąpi aktualną, trzecią już wersję deklaracji AKC-U/S. Draft rozporządzenia jest aktualnie poddawany jest ostatecznym poprawkom, ekspertyzie i konsultacjom publicznym.
 

Nowy wzór deklaracji niezbędny z faktu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych został stworzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (aktualnie nowelizacja ta czeka na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw).

W zakresie podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzą”, od samochodów osobowych ustawa wprowadza przede wszystkim:

  1. Opodatkowanie akcyzą nowych czynności – art. 100 ust. 1a ustawy,
  2. Wymóg złożenia przez jednego ze współwłaścicieli jednej deklaracji w imieniu wszystkich współwłaścicieli samochodu osobowego – art. 106 ust. 3f ustawy,
  3. Obowiązek wydania przez naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA – art. 112 ust. 3a ustawy.
  4. Obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej przez wszystkie podmioty, za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320) określa wzór deklaracji uproszczonej jedynie dla nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U/S), zatem wobec zmian m.in. w art. 100 ust. 1a ustawy, wzór ten stał się nieadekwatny do obecnych wymogów prawnych.

Niezbędne stało się więc stworzenie nowego druku deklaracji, który nazwano ,,deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)”.

Draft nowego druku deklaracji pobierzesz, klikając w odnośnik poniżej: