Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy (OC) - zabezpieczają przed skutkami finansowymi związanymi z naprawieniem szkody wyrządzonej drugiej osobie lub jej własności

Ubezpieczenie bagażu podróżnego - Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Ochroną można także objąć sprzęt sportowy oraz fotograficzny.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - Przedmiotem ubezpieczenia są skutki nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujących trwały uszczerbek lub śmierć

Koszty leczenia – polisa ta zapewnia pomoc medyczną i pokrycie wszelkich kosztów leczenia, jakie mogą wyniknąć podczas Państwa podróży.

Ubezpieczenie narciarskie - Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie utraty lub zniszczenia sprzętu narciarskiego na skutek:

  • kradzieży z włamaniem lub rabunku albo zaginięcia w trakcie przewozu

  • wypadku na stoku,

  • wypadku środka komunikacji,

  • innych zdarzeń losowych (np. pożaru).

Jest to ubezpieczenie opcjonalne do pakietu „ubezpieczenie turystyczne.

Spoty ekstremalne - Koszty akcji ratowniczej mogą okazać się tak samo wysokie, jak wysoka jest dawka adrenaliny, której pragną amatorzy sportów ekstremalnych. Wykupienie pakietu do polisy turystycznej dla sportów wysokiego ryzyka zapewni Państwu ochronę finansową na wypadek konieczności wysłania ekipy ratowniczej,

Jest to ubezpieczenie opcjonalne do pakietu „ubezpieczenie turystyczne.